مهدیار بدون بادام زمینی

بدون بادام زمینی

No Peanuts

امروزه با مصرف بی رویھ بادام زمینی در بحث ھای آلرژیکی مانند آسم و ھمچنین بیماری ھای خاص مانند سرطان کبد روبه رو هستیم و همچنین وجود لیکتین در بادام زمینی اثری منفی بر کنترل وزن خواهد داشت.
لیکتین چیست؟
ماده ای که عملکرد انسولین در بدن را تقلید کند